Všeobecné obchodné podmienkyČlánok I
Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom a vlastníkom Webového sídla je Prevádzkovateľ.

1.2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, ktorý vykonal svoju registráciu na Webovom sídle a vyjadril súhlas s týmito VOP.

1.3. Objednávateľ prejavuje svoj súhlas s obsahom týchto VOP prostredníctvom svojej dobrovoľnej registrácie na Webovom sídle, čím si vytvorí svoj užívateľský účet, a zaväzuje sa dodržiavať v nich uvedené ustanovenia.


Článok II
Definície pojmov

2.1. Slová, ktoré sú uvedené v týchto VOP a začínajú veľkým začiatočným písmenom, alebo tu použité skratky, majú nasledovný význam:

Inzercia – obsah v podobe textu, obrázkov alebo videí patriaci Objednávateľovi a zverejnený na Webovom sídle prostredníctvom užívateľského účtu Objednávateľa;
Objednávateľ – právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá súhlasila s týmito VOP, vykonala registráciu na Webovom sídle a o otvorila si svoj užívateľský účet;
Prevádzkovateľ – xxxwebs.xxx portal
Služba – činnosť Prevádzkovateľa spočívajúca v možnosti otvoriť si užívateľský účet na Webovom sídle a nakladať s Inzerciou v priestore Webového sídla;
VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky upravujúce práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom;
Webové sídlo – internetová stránka s adresou https://xxxwebs.xxx;
ZEO – zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
ZOOU – zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Článok III
Predmet Služby

3.1. Prevádzkovateľ poskytuje Objednávateľovi na Webovom sídle priestor, na ktorom môže uverejniť svoju Inzerciu. Služba spočíva v aktivácii osobitného užívateľského účtu Objednávateľa na Webovom sídle, prostredníctvom ktorého bude môcť Objednávateľ zverejňovať a upravovať svoju Inzerciu.

3.2. Objednávateľ bude mať svoju Inzerciu zverejnenú na Webovom sídle po dobu, na ktorú si zverejnenie Inzercie objednal a riadne za ňu Prevádzkovateľovi zaplatil.

3.3. Prevádzkovateľ bude vykonávať všetku činnosť, ktorú možno od neho spravodlivo požadovať, aby zabezpečil prístupnosť Webového sídla a zverejnenie Inzercie po celú Objednávateľom objednanú dobu. Týmto nie je dotknuté oprávnenie Prevádzkovateľa obmedziť prístupnosť Webového sídla a zverejnenie Inzercie z technických dôvodov, z dôvodov spočívajúcich na strane tretích osôb alebo z iných dôvodov uvedených v týchto VOP.


Článok IV
Objednanie Služby a zverejnenie Inzercie

4.1 Objednávateľ požiada Prevádzkovateľa o dodanie Služby vyplnením formulára nachádzajúcom sa na Webovom sídle. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že bez vyplnenia vyžadovaných údajov vo formulári nebude jeho objednávka Prevádzkovateľom spracovaná, a teda ani akceptovaná.

4.2 Objednanie Služby sa považuje za riadne a právne záväzne vykonané zo strany Objednávateľa po vyplnení všetkých vyžadovaných údajov vo formulári na Webovom sídle a po jeho odoslaní Prevádzkovateľovi.

4.3 Po doručení riadnej objednávky Služby Prevádzkovateľovi budú Objednávateľovi doručené platobné inštrukcie k úhrade objednanej Služby v súlade s článkom VIII týchto VOP. Namiesto platobných inštrukcií je Prevádzkovateľ oprávnený doručiť Objednávateľovi aj oznámenie o neprijatí objednávky z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. V takom prípade objednávka Objednávateľa bez náhrady zaniká.

4.4 K aktivácii objednanej Služby dôjde bezodkladne po tom, čo Objednávateľ uhradí cenu za Službu. Pod aktiváciou Služby sa rozumie najmä aktivácia možnosti zverejnenia Inzercie Objednávateľa na Webovom sídle a aktivácia užívateľského účtu Objednávateľa na Webovom sídle.

4.5 Pred aktiváciou Služby je Prevádzkovateľ oprávnený preveriť, či je obsah Inzercie v súlade s týmito VOP. V prípade, že obsah Inzercie nie je v súlade s týmito VOP, je Prevádzkovateľ oprávnený Službu buď neaktivovať a vrátiť Objednávateľovi uhradenú cenu, alebo Službu aktivovať, avšak odmietnuť zverejniť konkrétnu Inzerciu postupom podľa článku VII týchto VOP.

4.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že po aktivácii Služieb dochádza k automatickému zverejňovaniu obsahu Inzercie bez akéhokoľvek zásahu zo strany Prevádzkovateľa. Týmto nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa automaticky zverejnenú Inzerciu kontrolovať, meniť, deaktivovať alebo mazať za podmienok uvedených v týchto VOP.

4.7 Objednávateľ momentom vytvorenia Inzercie alebo akéhokoľvek iného obsahu na Webovom sídle chráneného ako autorské dielo dáva súhlas Prevádzkovateľovi na časovo neobmedzené a bezplatné použitie Inzercie alebo iného obsahu Komunikácie v rámci Webového sídla všetkými možnými spôsobmi, ktoré pripúšťajú platné právne predpisy Slovenskej republiky, a to v neobmedzenom rozsahu.


Článok V
Podmienky obsahu Inzercie a povinnosti Objednávateľa

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že všetka jeho Inzercia zverejňovaná na Webovom sídle na základe jeho žiadosti bude po celú dobu zverejnenia spĺňať nasledovné podmienky:
a) obsah Inzercie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
b) Inzercia alebo jej obsah nepropaguje iných konkurenčných poskytovateľov rovnakých či podobných služieb, ako sú Služby Prevádzkovateľa;
c) obsah Inzercie nezasahuje do práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, najmä neporušuje práva duševného vlastníctva a autorské práva;
d) Inzercia neobsahuje prvky rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti alebo prejavy akejkoľvek diskriminácie a extrémizmu;
e) Inzercia nie je fiktívna, nereálna alebo vymyslená a uvádzajú sa v nej pravdivé a aktuálne údaje;
f) Inzercia neobsahuje v sebe žiadne také údaje a dáta, ktoré môžu byť zdrojom počítačových vírusov, trójskych koňov, adware, malware, spyware, a iných znakových a číselných reťazcov, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb alebo neautorizovaný zásah do softwarového vybavenia informačných technológií tretích osôb alebo softwarového vybavenia patriacemu Prevádzkovateľovi vrátane Webového sídla;
g) Inzercia bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa neposkytuje žiadnym spôsobom otvorene alebo skrytou formou reklamu, a to akejkoľvek tretej fyzickej alebo tretej právnickej osobe, akýmkoľvek jej tovarom alebo službám;
h) Inzercia svojim obsahom nepoškodzuje Prevádzkovateľa alebo tretie osoby.

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje spĺňať nasledovné podmienky pri užívaní Webového sídla alebo v súvislosti s tým:

a) nebude získavať informácie z Webového sídla za účelom porušenia práv alebo právom chránených záujmov tretích strán alebo za účelom akýchkoľvek protiprávnych činností;
b) nebude získavať informácie z Webového sídla automatizovanými prostriedkami;
c) nebude kontaktovať iných Objednávateľov za účelom ponúkania akýchkoľvek tovarov alebo služieb, vrátane kontaktovania prostredníctvom nevyžiadaného emailu (spamu);
d) svojou činnosťou nebude porušovať práva duševného vlastníctva a autorské práva Prevádzkovateľa;
e) nebude používať Webové sídlo na výkon protiprávnych činností;
f) nebude zasahovať do bezpečnostných alebo akýchkoľvek iných nedovolených nastavení Webového sídla alebo sa o takúto činnosť pokúšať; týmto ustanovením nie je dotknuté právo Odberateľa vykonávať jemu dovolené nastavenia Webového sídla (nastavenia svojej Inzercie, nastavenia svojho užívateľského účtu a pod.);


Článok VI
Zmena Služby alebo Inzercie

6.1. Objednávateľ je oprávnený počas celého obdobia trvania Služby upravovať obsah Inzercie. Objednávateľ berie na vedomie a zaväzuje sa, že takto zmenený obsah Inzercie bude vždy v súlade s týmito VOP a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2. Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ má právo vykonať nevyhnutné zmeny obsahu Inzercie, najmä formálne a pravopisné zmeny. Ďalej má Prevádzkovateľ právo na základe vlastného uváženia odstrániť nevhodný obsah Inzercie. Prevádzkovateľ môže Objednávateľa informovať o vykonaných zmenách v Inzercii.


Článok VII
Ukončenie Služby alebo Inzercie

7.1 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Služby odstúpiť od týchto VOP a deaktivovať Inzerciu Objednávateľa na Webovom sídle, a to v prípade, ak
• je Inzercia Objednávateľa vytvorená na účel podvodu tretej strany;
• Inzercia Objednávateľa spôsobuje Prevádzkovateľovi alebo tretím stranám škodu alebo inú ujmu v akejkoľvek súvislosti;
• Objednávateľ zrušil svoj užívateľský účet na Webovom sídle;
• Inzercia Objednávateľa alebo iné konania Objednávateľa porušuje tieto VOP.

7.2 Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať tieto VOP aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 14 dní a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede Objednávateľovi.

7.3 V prípade, že Inzercia Objednávateľa porušuje tieto VOP, je Prevádzkovateľ oprávnený ju bezodkladne deaktivovať a vyzvať Objednávateľa na nápravu. Pokiaľ Objednávateľ nevykoná nápravy v zmysle inštrukcií Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený trvalo zmazať deaktivovanú Inzerciu. Týmto nebude dotknuté trvanie Služby a právo Objednávateľa zverejniť novú Inzerciu.

7.4 V prípade, že Prevádzkovateľ deaktivoval Inzerciu v zmysle bodu 7.3 týchto VOP opakovane, má právo kedykoľvek zrušiť užívateľský účet Objednávateľa. Prevádzkovateľ môže Objednávateľa informovať o zrušení jeho užívateľského účtu. Ak dôjde k postupu podľa tohto bodu VOP, Objednávateľ nemá právo na vrátenie ani pomernej časti už zaplatenej ceny za Službu.

7.5 Objednávateľ je oprávnený počas trvania Služby deaktivovať svoju Inzerciu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, avšak v takomto prípade nemá právo na vrátenie ani pomernej časti už zaplatenej ceny za Službu.

7.6 Objednávateľ, ktorý zruší svoj užívateľský účet počas predplateného obdobia Služby, berie na vedomie a súhlasí, že jeho Inzercia tým bude automaticky deaktivovaná a že nemá právo na vrátenie ani pomernej časti sumy predplatenej Služby.

7.7 Objednávateľ môže odstúpiť od týchto VOP v prípade, ak Prevádzkovateľ neposkytuje Službu dlhšie ako 7 dní, pričom má nárok na vrátenie pomernej časti predplatenej Služby počínajúc prvým dňom jej nefunkčnosti.

7.8 Oznámenie výpovede alebo odstúpenia druhej strane v zmysle tejto časti VOP sa realizuje prostredníctvom doručenia e-mailovej správy na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, ktorá je zverejnená ako kontaktná na Webovom sídle, ak oznámenie zasiela Objednávateľ, alebo na mailovú adresu Objednávateľa, ktorú tento uviedol vo formulári pri objednaní si Služby, ak oznámenie zasiela Prevádzkovateľ. E-mailová správa sa považuje za doručenú a vznikajú na základe nej požadované právne účinky momentom jej otvorenia zo strany adresáta, avšak najneskôr uplynutím 15. dňa odo dňa jej odoslania.


Článok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena za Službu je fakturovaná na základe platného cenníka zverejneného na Webovom sídle Prevádzkovateľa. Cena za Službu je splatná do 3 dní odo dňa doručenia faktúry na e-mailovú adresu Objednávateľa. V prípade, že bola cena za Službu riadne uhradená ešte pred doručením faktúry, bude Objednávateľovi doručená faktúra znejúca na nulovú sumu k úhrade.

8.2 Na základe objednávky bude Objednávateľovi Služby Prevádzkovateľom vystavená a elektronicky odoslaná faktúra na e-mailovú adresu Objednávateľa. Fakturačné údaje sú povinnou náležitosťou objednávky, ktoré je Objednávateľ povinný vyplniť priamo vo formulári na Webovom sídle pri objednávaní si Služby. Prevádzkovateľ je povinný nezverejňovať fakturačné údaje Objednávateľa na Webovom sídle.

8.3 Cenu za objednanú Službu je možné uhradiť:
a) bankovým prevodom na účet uvedený priamo vo faktúre;
b) prostredníctvom platobnej brány [●].

8.4 Za okamih úhrady objednanej Služby sa považuje okamih pripísania vyfakturovanej sumy na účet Prevádzkovateľa.

8.5 Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že aktivácia Služby je viazaná na úhradu jej ceny, pričom v prípade jej neuhradenia, Služba nebude aktivovaná.

8.6 Ak na základe dohody alebo z dôvodu na strane Prevádzkovateľa dôjde k predčasnému ukončeniu Služby, má Objednávateľ nárok na vrátenie primeranej časti ceny za obdobie, počas ktorého mala Služby pôvodne trvať a ktorá bola do jej skončenia Objednávateľom riadne uhradená, ak sa strany vyslovene nedohodnú inak.

8.7 Ak Prevádzkovateľ vykoná zmenu cien Služieb, tieto zmeny nebudú mať vplyv na už objednané a uhradené Služby počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa cenníka platného a účinného v čase objednania Služby zo strany Objednávateľa.


Článok VIII
Zodpovednosť Prevádzkovateľa

9.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že vynaloží všetko svoje úsilie, ktoré je od neho možné spravodlivo požadovať, aby bolo Webové sídlo, jeho obsah a funkcie v prevádzkyschopnom stave a aby bolo jeho používanie bezpečné pre akúkoľvek osobu. Napriek tomu Prevádzkovateľ neposkytuje Objednávateľovi záruku nepretržitej funkčnosti Webové sídla, jeho bezchybnej činnosti a zabezpečenia. Objednávateľovi nevznikajú žiadne nároky voči Prevádzkovateľovi v prípade akejkoľvek nefunkčnosti Webové sídla okrem nárokov uvedených v týchto VOP (napr. bod 7.6 VOP).

9.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie údajov Objednávateľa uvedených na Webovom sídle. Objednávateľ je povinný si zabezpečiť primeranú ochranu jeho identifikačných údajov používaných za účelom vstupu do časti Webového sídla určenej Objednávateľovi (svojho užívateľského účtu na Webovom sídle). Prevádzkovateľ je oprávnený vytvoriť a doručiť Objednávateľovi nové identifikačné údaje používané za účelom vstupu do časti Webového sídla určenej Objednávateľovi v prípade ich straty alebo zabudnutia.

9.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť, zrozumiteľnosť a aktuálnosť obsahu nachádzajúcom sa na Webovom sídle. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo akékoľvek poškodenie obsahu alebo dát nachádzajúcich sa na Webovom sídle alebo ich zneužitie tretími osobami.

9.4. Objednávateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je s prihliadnutím na § 6 ZEO a s prihliadnutím na spôsob vytvárania Inzercie na Webovom sídle (bližšie uvedený najmä v bode 4.6 VOP) povinný sledovať, kontrolovať a vyhľadávať obsah Inzercie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za Inzercie, ak nemá vedomosť o jej protiprávnom obsahu.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak Prevádzkovateľovi bude uložená akákoľvek sankcia alebo akákoľvek peňažná náhrada akejkoľvek škody alebo ujmy v dôsledku Inzercie alebo inej činnosti Objednávateľa realizovanej na Webovom sídle, uhradí túto Prevádzkovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia výzvy doručenej Objednávateľovi Prevádzkovateľom.


Článok X
Reklamačný poriadok a poučenia pre spotrebiteľa

10.1. Objednávateľ má v prípade nespokojnosti s dodanou Službou alebo iných výhrad právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa na jeho kontaktné údaje so svojou sťažnosťou alebo reklamáciou. Vady Služby musí Objednávateľ uplatniť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu, od kedy sa o nich dozvedel. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vybaviť sťažnosť alebo reklamáciu Objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia. Prevádzkovateľ doručí výsledok vybavenia sťažnosti alebo reklamácie Objednávateľovi na jeho emailovú adresu alebo na iné miesto, ak o to Objednávateľ Prevádzkovateľa požiada. Rovnakým spôsobom doručí Prevádzkovateľ Objednávateľovi aj potvrdenie o prijatí sťažnosti alebo reklamácie.

10.2. Prevádzkovateľ zodpovedá za riadne dodanie Služby v zmysle objednávky Objednávateľa. V prípade, že poskytnutá Služba nezodpovedá objednávke, je Prevádzkovateľ povinný vadu Služby bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne odstrániť.

10.3. Objednávateľ berie na vedomie, že má právo odstúpiť od týchto VOP aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa objednania Služby a vyjadrenia súhlasu s týmito VOP. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v takomto prípade bude povinný uhradiť cenu za Služby poskytnuté do dňa odstúpenia od VOP (ak tak už neurobil predo dňom odstúpenia). Za neposkytnuté Služby nebude povinný uhrádzať žiadnu platbu. Ak Objednávateľ uhradil zálohové platby za objednané Služby vopred a následne došlo k odstúpeniu od VOP v zmysle tohto bodu, za neposkytnutú časť Služieb budú Objednávateľovi platby bezodkladne vrátené rovnakým spôsobom, aký použil pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

10.4. Prevádzkovateľ informuje Objednávateľa, že odstúpenie od VOP môže realizovať prostredníctvom vzorového formuláru, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. Objednávateľ je oprávnený doručiť odstúpenie (vyplnený vzorový formulár) Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu info@xxxwebs.xxx. Ak bude odstúpenie doručené Prevádzkovateľovi elektronicky, Objednávateľovi bude bezodkladne potvrdené jeho prijatie. Prevádzkovateľ informuje Objednávateľa, že lehota na odstúpenie od VOP bude zachovaná, ak oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie bude zaslané pred tým, ako uplynie 14-dňová lehota na odstúpenie.

10.5. Objednaním Služby dáva Objednávateľ svoj výslovný súhlas so začatím poskytovania Služby aj pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od VOP, ktorá je 14 dní odo dňa vyjadrenia súhlasu s týmito VOP. Objednávateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby a úplným poskytnutím objednanej Služby pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od VOP stráca svoje právo na odstúpenie.

10.6. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že za Službu bude platiť vždy vopred na celé objednané obdobie alebo aspoň na jeden kalendárny mesiac vopred.

10.7. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa pri objednaní Služby uzatvára minimálne na dobu 1 mesiac alebo na dlhšie obdobie v závislosti od objednávky. Objednávateľ je oprávnený si Službu kedykoľvek predĺžiť, čím dôjde aj k predĺženiu jeho zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom podľa týchto VOP.

10.8. Objednávateľ súhlasom s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o všetkých poučeniach nachádzajúcich sa vo VOP, najmä o poučeniach v tomto článku X VOP. Ďalej Objednávateľ súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, že bol riadne poučený o všetkých súvislostiach medzi právom na odstúpenie a poskytnutím Služby.


Článok XI
Ochrana osobných údajov

11.1. Objednávateľ berie na vedomie, že ustanovenia tohto článku VOP sa na neho vzťahujú iba v prípade, že je fyzickou osobou.

11.2. Objednávateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v zmysle ZOOÚ iba vtedy, ak si objedná Službu na Webovom sídle. Strany berú na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Objednávateľa s prihliadnutím na § 10 ods. 3 písm. b) ZOOÚ aj bez jeho súhlasu. Napriek tomu Objednávateľ súhlasom s týmito VOP udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi na spracúvanie jeho osobných údajov v zmysle § 11 ZOOÚ. V prípade, že Objednávateľ poskytne Prevádzkovateľovi osobné údaje tretej osoby, tieto budú Prevádzkovateľom spracúvané jedine v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 ZOOÚ.

11.3. Objednávateľ súhlasom s týmito VOP udeľuje Prevádzkovateľovi bez výhrad súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v príslušnom informačnom systéme v rozsahu osobných údajov: meno, priezvisko, názov, bydlisko, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, emailový kontakt, telefonický kontakt, a v3etky ostatné. Objednávateľ súhlasí, že jeho osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia si zmluvných povinností, správy všetkých údajov Objednávateľa na Webovom sídle vrátane ich zverejnenia na Webovom sídle, vyhodnocovania jeho aktivity na Webovom sídle ako aj na marketingové účely. Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Objednávateľ na dobu neurčitú. Objednávateľ je oprávnený súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok ustanovených ZOOÚ kedykoľvek odvolať.

11.4. Objednávateľ vyhlasuje a súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, že Prevádzkovateľovi poskytol pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.

11.5. Objednávateľ súhlasom s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že pred získaním a začatím spracúvania jeho osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa mu boli riadne oznámené všetky skutočnosti v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ, a to v rozsahu nachádzajúcom sa v prílohe č. 1 k týmto VOP.


Článok XII
Záverečné ustanovenia

12.1. Na právne vzťahy týmito VOP neupravené sa bude primerane vzťahovať zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v rozsahu dovolenom zákonom a ďalšie príslušné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Akékoľvek spory vzniknuté medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom v súvislosti s týmito VOP bude oprávnený rozhodnúť príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

12.2. Orgánom dohľadu, ktorému činnosť Prevádzkovateľa podlieha, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, P.O. BOX 5, Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

12.3. Objednávateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah Webového sídla, najmä nie je oprávnený tento obsah kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom Objednávateľa, pokiaľ medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom neexistuje iná dohoda.

12.4. Objednávateľ je povinný informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene svojich kontaktných a fakturačných najneskôr do 15 kalendárnych dní, od účinnosti takejto zmeny. Všetky následky spojené s porušením tejto povinnosti znáša sám Objednávateľ.

12.5. Objednávateľ je oprávnený sa kedykoľvek obrátiť na Prevádzkovateľa, ak bude mať záujem podať sťažnosť alebo reklamáciu na Služby poskytované Prevádzkovateľom.

12.6. Obsah týchto VOP môže byť kedykoľvek zmenený. Táto zmena je účinná dňom jej súhlasu oboma stranami. Súhlas so zmenou týchto VOP vyjadrí Objednávateľ zväčša prihlásením sa do svojho užívateľského účtu na Webovom sídle a následným potvrdením o oboznámení sa a o súhlase s príslušnou zmenou VOP.

12.7. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie VOP ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení VOP. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie VOP sa automaticky nahradí takým ustanovením právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré najbližšie vystihuje podstatu, význam a účel neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia VOP.

12.8. Žiadny nárok Objednávateľa voči Prevádzkovateľovi nemôže byť postúpený na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

12.9. Tieto VOP sú účinné dňom 11.11.2015.
Príloha č. 1

Poučenie dotknutej osoby v zmysle § 15 ZOOÚIdentifikačné údaje prevádzkovateľa:

xxxwebs.xxx portal, https://xxxwebs.xxx


Identifikačné údaje sprostredkovateľa:

Nie je ustanovený.


Účel spracúvania osobných údajov:

plnenie zmluvných povinností pri poskytovaní Služby, správa všetkých údajov Objednávateľa na Webovom sídle vrátane ich zverejnenia na Webovom sídle, vyhodnocovanie aktivity Objednávateľa na Webovom sídle, marketingové účely


Zoznam spracúvaných osobných údajov:

meno, priezvisko, názov, bydlisko, činnosť, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, emailový kontakt, telefonický kontakt, a všetky ostatné


Zoznam tretích strán, ktorým sa predpokladá poskytnutie osobných údajov:

účtovník prevádzkovateľa, právny zástupca prevádzkovateľa


Forma zverejnenia osobných údajov:

Spracúvané osobné údaje budú zverejnené na Webovom sídle.


Poučenia:

Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu sú nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvných povinností pri poskytovaní Služby a poskytovanie iných služieb a funkcií ponúkaných Webovým sídlom a deklarovaných zo strany Prevádzkovateľa a Objednávateľ je povinný ich poskytnúť. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov Prevádzkovateľ nemôže garantovať Objednávateľovi riadne plnenie zmluvných povinností pri poskytovaní Služby a poskytovanie iných služieb a funkcií ponúkaných Webovým sídlom.

Práva Objednávateľa, ktorý poskytol svoje osobné údaje (ďalej v texte označený ako „dotknutá osoba“) sú nasledovné:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) vyššie možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 ZOOÚ. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.
Príloha č. 2

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD VOP
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od VOP)Komu: xxxwebs.xxx portal email: info@xxxwebs.xxx

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o poskytnutí tejto služby:
Dátum objednania/dátum prijatia*:
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
Dátum:


* Nehodiace sa prečiarknite.