Všeobecné obchodní podmínkyČlánek I
Úvodní ustanoveni

1.1. Provozovatelem a vlastníkem Webového sídla je Provozovatel.

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Objednavatelem, který vykonal svou registraci na Webovém sídle a vyjádřil souhlas s těmito VOP.

1.3. Objednavatel projevuje svůj souhlas s obsahem těchto VOP prostřednictvím své dobrovolné registrace na Webovém sídle, čímž vytvoří svůj uživatelský účet, a zavazuje se dodržovat v nich uvedená ustanovení.


Článek II
Definice pojmů

2.1. Slova, která jsou uvedená v těchto VOP a začínají velkým začátečním písmenem, nebo zde použité zkratky, mají následující význam:

Inzerce – obsah v podobě textu, obrázků anebo videí patřící Objednavatelovi a zveřejněn na Webovém sídle prostřednictvím uživatelského účtu Objednavatele;
Objednavatel – právnická osoba anebo fyzická osoba, která souhlasila s těmito VOP, vykonala registraci na Webovém sídle a o otevřela si svůj uživatelský účet;
Provozovatel – xxxwebs.xxx portal
Služba – činnost Provozovatele spočívající v možnosti otevřít si uživatelský účet na Webovém sídle a nakládat s Inzercí v prostoru Webového sídla;
VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky upravující práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Objednavatelem;
Webové sídlo – internetová stránka s adresou xxxwebs.xxx;
ZEO – zákon č. 22/2004 Z. z. (Sbírky zákonů SR) o elektronickém obchodě a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;
ZOOU – zákon č. 122/2013 Z. z. (Sbírky zákonů SR) o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.Článek III
Předmět Služby

3.1. Provozovatel poskytuje Objednavateli na Webovém sídle prostor, ve kterém může zveřejnit svou Inzerci. Služba spočívá v aktivaci zvláštního uživatelského účtu Objednavatele na Webovém sídle, prostřednictvím kterého bude Objednavatel moci zveřejňovat a upravovat svojí Inzerci.

3.2. Objednavatel bude mít svojí Inzerci zveřejněnou na Webovém sídle po dobu, na kterou si zveřejnění Inzerce objednal a řádně za ní Provozovateli zaplatil.

3.3. Provozovatel bude vykonávat veškerou činnost, kterou je možno od něho spravedlivě požadovat, k zabezpečení přístupnosti Webového sídla a zveřejnění Inzerce po celou Objednavatelem objednanou dobu. Tímto není dotčeno oprávnění Provozovatele omezit přístupnost Webového sídla a zveřejnění Inzerce z technických důvodů, z důvodů spočívajících na straně třetích osob anebo z jiných důvodů uvedených v těchto VOP.


Článek IV
Objednávka Služby a zveřejnění Inzerce

4.1 Objednavatel požádá Provozovatel o dodávku Služby vyplněním formuláře nacházejícím se na Webovém sídle. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí, že bez vyplnění požadovaných údajů ve formuláři nebude jeho objednávka Provozovatelem zpracována, a tedy ani akceptována.

4.2 Objednávka Služby se považuje za řádně a právně závazně vykonanou ze strany Objednavatele po vyplnění všech vyžadovaných údajů ve formuláři na Webovém sídle a po jeho odeslání Provozovateli.

4.3 Po doručení řádné objednávky Služby Provozovateli budou Objednavateli doručeny platební instrukce k úhradě objednané Služby v souladu s článkem VIII těchto VOP. Místo platebních instrukcí je Provozovatel oprávněn doručit Objednavateli i oznámení o nepřijetí objednávky z jakéhokoliv důvodu anebo i bez uvedení důvodu. V takovém případě objednávka Objednavatele bez náhrady zaniká.

4.4 K aktivaci objednané Služby dojde bezodkladně po tom, co Objednavatel uhradí cenu za Službu. Aktivací Služby je myšlena především aktivace možnosti zveřejnění Inzerce Objednavatele na Webovém sídle a aktivace uživatelského účtu Objednavatele na Webovém sídle.

4.5 Před aktivací Služby je Provozovatel oprávněn prověřit, zda je obsah Inzerce v souladu s těmito VOP. V případě, že obsah Inzerce není v souladu s těmito VOP, je Provozovatel oprávněn Službu buď neaktivovat a vrátit Objednavateli uhrazenu cenu, anebo Službu aktivovat, avšak odmítnout zveřejnit konkrétní Inzerci postupem podle článku VII těchto VOP.

4.6 K vyloučení jakýchkoliv pochybností Objednavatel bere na vědomí a souhlasí, že po aktivaci Služeb dochází k automatickému zveřejňování obsahu Inzerce bez jakéhokoliv zásahu ze strany Provozovatele. Tímto není dotčeno právo Provozovatele automaticky zveřejněnou Inzerci kontrolovat, měnit, deaktivovat anebo smazat za podmínek uvedených v těchto VOP.

4.7 Objednavatel momentem vytvoření Inzerce anebo jakéhokoliv jiného obsahu na Webovém sídle chráněného jako autorské dílo dává souhlas Provozovateli na časově neomezené a bezplatné použití Inzerce anebo jiného obsahu Komunikace v rámci Webového sídla všemi možnými způsoby, které připouštějí platné právní předpisy Slovenské republiky, a to v neomezeném rozsahu.


Článek V
Podmínky obsahu Inzerce a povinnosti Objednavatele

5.1. Objednavatel se zavazuje, že veškerá jeho Inzerce zveřejňovaná na Webovém sídle na základě jeho žádosti bude po celou dobu zveřejnění splňovat následující podmínky:
a) obsah Inzerce je v souladu s právním řádem Slovenské republiky;
b) Inzerce anebo její obsah nepropagují jiné konkurenční poskytovatele stejných nebo podobných služeb, jako jsou Služby Provozovatele;
c) obsah Inzerce nezasahuje do práv a právem chráněných zájmů Provozovatele anebo třetích osob, především neporušuje práva duševního vlastnictví a autorská práva;
d) Inzerce neobsahuje prvky rasové nebo náboženské nesnášenlivosti anebo projevy jakékoliv diskriminace a extrémizmu;
e) Inzerce není fiktivní, nereálná anebo vymyšlená a uvádějí se v ní pravdivé a aktuální údaje;
f) Inzerce neobsahuje v sobě žádné takové údaje a data, které můžou být zdrojem počítačových virů, trójských koní, adware, malware, spyware, a jiných znakových a číselných řetězců, jejichž účelem je monitorování aktivity třetích osob anebo neautorizovaný zásah do softwarového vybavení informačních technologií třetích osob nebo softwarového vybavení patřícímu Provozovateli včetně Webového sídla;
g) Inzerce bez předchozího souhlasu Provozovatele neposkytuje žádným způsobem otevřenou nebo skrytou formou reklamy, a to jakékoliv třetí fyzické anebo třetí právnické osobě, jakémukoliv jejímu zboží nebo službám;
h) Inzerce svým obsahem nepoškozuje Provozovatele anebo třetí osoby.

5.2. Objednavatel se zavazuje plnit následující podmínky při užívaní Webového sídla anebo v svislosti s tím:

a) nebude získávat informace z Webového sídla za účelem porušení práv nebo právem chráněných zájmů třetích stran anebo za účelem jakýchkoliv protiprávních činností;
b) nebude získávat informace z Webového sídla automatizovanými prostředky;
c) nebude kontaktovat jiné Objednavatele za účelem nabízení jakéhokoliv zboží nebo služeb, včetně kontaktování prostřednictvím nevyžádaného emailu (spamu);
d) svojí činností nebude porušovat práva duševního vlastnictví a autorská práva Provozovatele;
e) nebude používat Webové sídlo k výkonu protiprávních činností;
f) nebude zasahovat do bezpečnostních nebo jakýchkoliv jiných nedovolených nastavení Webového sídla anebo se o takovouto činnost snažit; tímto ustanovením není dotčeno právo Odběratele vykonávat jemu dovolená nastavení Webového sídla (nastavení své Inzerce, nastavení svého uživatelského účtu a pod.);


Článek VI
Změna Služby nebo Inzerce

6.1. Objednavatel je oprávněn v průběhu celého období trvaní Služby upravovat obsah Inzerce. Objednavatel bere na vědomí a zavazuje se, že takto změněný obsah Inzerce bude vždy v souladu s těmito VOP a se všeobecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.

6.2. Objednavatel výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel má právo vykonat nevyhnutné změny obsahu Inzerce, především formální a pravopisné změny. Dále má Provozovatel právo na základě vlastního uvážení odstranit nevhodný obsah Inzerce. Provozovatel může Objednavatele informovat o vykonaných změnách v Inzerci.


Článek VII
Ukončení Služby anebo Inzerce

7.1 Provozovatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Služby odstoupit od těchto VOP a deaktivovat Inzerci Objednavatele na Webovém sídle, a to v případě, pokud
• je Inzerce Objednavatele vytvořená za účelem podvodu třetí strany;
• Inzerce Objednavatele způsobuje Provozovateli anebo třetím stranám škodu nebo jinou ujmu v jakékoliv souvislosti;
• Objednavatel zrušil svůj uživatelský účet na Webovém sídle;
• Inzerce Objednavatele anebo jiná činnost Objednavatele porušuje tyto VOP.

7.2 Provozovatel je oprávněn vypovědět tyto VOP i bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a začíná plynout ode dne doručení výpovědi Objednavateli.

7.3 V případě, že Inzerce Objednavatele porušuje tyto VOP, je Provozovatel oprávněn ji bezodkladně deaktivovat a vyzvat Objednavatele k nápravě. Pokud Objednavatel nevykoná nápravu ve smyslu instrukcí Provozovatele, je Provozovatel oprávněn trvale smazat deaktivovanou Inzerci. Tímto nebude dotčeno trvání Služby a právo Objednavatele zveřejnit novou Inzerci.

7.4 V případě, že Provozovatel deaktivoval Inzerci ve smyslu bodu 7.3 těchto VOP opakovaně, má právo kdykoliv zrušit uživatelský účet Objednavatele. Provozovatel může Objednavatele informovat o zrušení jeho uživatelského účtu. Pokud dojde k postupu podle těchto bodů VOP, Objednavatel nemá právo na vrácení ani poměrné částky z již zaplacené ceny za Službu.

7.5 Objednavatel je oprávněn v průběhu trvání Služby deaktivovat svojí Inzerci kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, avšak v takovémto případě nemá právo na vracení ani poměrné částky již zaplacené ceny za Službu.

7.6 Objednavatel, který zruší svůj uživatelský účet v průběhu předplatného období Služby, bere na vědomí a souhlasí, že jeho Inzerce tím bude automaticky deaktivovaná a že nemá právo na vracení ani poměrné částky z předplacené Služby.

7.7 Objednavatel může odstoupit od těchto VOP v případě, pokud Provozovatel neposkytuje Službu déle než 7 dní, přičemž má nárok na vrácení poměrné částky z předplacené Služby počínaje prvním dnem její nefunkčnosti.

7.8 Oznámení výpovědi nebo odstoupení druhé straně ve smyslu této části VOP se realizuje prostřednictvím doručení e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Provozovatele, která je zveřejněná jako kontaktní na Webovém sídle, pokud oznámení zasílá Objednavatel, anebo na mailovou adresu Objednavatele, kterou tento uvedl ve formuláři při objednání Služby, pokud oznámení zasílá Provozovatel. E-mailová zpráva se považuje za doručenou a vznikají na jejím základě požadované právní účinky momentem jejího otevření ze strany adresáta, avšak nejpozději uplynutím 15. dne ode dne jejího odeslání.


Článek VIII
Platební podmínky

8.1 Cena za Službu je fakturována na základě platného ceníku zveřejněného na Webovém sídle Provozovatele. Cena za Službu je splatná do 3 dnů ode dne doručení faktury na e-mailovou adresu Objednavatele. V případě, že byla cena za Službu řádně uhrazená ještě před doručením faktury, bude Objednavateli doručená faktura vystavena na nulovou částku k úhradě.

8.2 Na základě objednávky bude Objednavateli Služby Provozovatelem vystavená a elektronicky odeslaná faktura na e-mailovou adresu Objednavatele. Fakturační údaje jsou povinnou náležitostí objednávky, kterou je Objednavatel povinen vyplnit přímo ve formuláři na Webovém sídle při objednávce Služby. Provozovatel je povinen nezveřejňovat fakturační údaje Objednavatele na Webovém sídle.

8.3 Cenu za objednanou Službu je možno uhradit:
a) bankovním převodem na účet uvedený přímo ve faktuře;
b) prostřednictvím platební brány [●].

8.4 Za okamžik úhrady objednané Služby se považuje okamžik připásaní vyfakturované částky na účet Provozovatele.

8.5 Objednavatel bere na vědomí a souhlasí, že aktivace Služby je vázaná na úhradu její ceny, přičemž v případě její neuhrazení, Služba nebude aktivována.

8.6 Pokud na základě dohody anebo z důvodů na straně Provozovatele dojde k předčasnému ukončení Služby, má Objednavatel nárok na vrácení přiměřené části ceny za období, v jehož průběhu měly Služby původně trvat a která bola do jejího ukončení Objednavatelem řádně uhrazená, pokud se strany vysloveně nedohodnou jinak.

8.7 Pokud Provozovatel vykoná změnu cen Služeb, tyto změny nebudou mít vliv na již objednané a uhrazené Služby v průběhu celé doby, na kterou byly zaplaceny podle ceníku platného a účinného v době objednávky Služby ze strany Objednavatele.


Článek VIII
Zodpovědnost Provozovatele

9.1. Provozovatel se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí, které je od něj možno spravedlivě požadovat, aby bylo Webové sídlo, jeho obsah a funkce v provozuschopném stavu a aby bylo jeho používání bezpečné pro jakoukoliv osobu. Přesto Provozovatel neposkytuje Objednavateli záruku nepřetržité funkčnosti Webové sídla, jeho bezchybné činnosti a zabezpečení. Objednavateli nevznikají žádné nároky vůči Provozovateli v případě jakékoliv nefunkčnosti Webové sídla kromě nároků uvedených v těchto VOP (např. bod 7.6 VOP).

9.2. Provozovatel neodpovídá za zneužití údajů Objednavatele uvedených na Webovém sídle. Objednavatel je povinen zabezpečit přiměřenou ochranu jeho identifikačních údajů používaných za účelem vstupu do části Webového sídla určené Objednavateli (svého uživatelského účtu na Webovém sídle). Provozovatel je oprávněn vytvořit a doručit Objednavateli nové identifikační údaje používané za účelem vstupu do části Webového sídla určené Objednavateli v případě jejich ztráty anebo zapomenutí.

9.3. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost, srozumitelnost a aktuálnost obsahu nacházejícím se na Webovém sídle. Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo jakékoliv poškozeni obsahu anebo dat nacházejících se na Webovém sídle nebo jejich zneužiti třetími osobami.

9.4. Objednavatel bere na vědomí, že Provozovatel není s přihlédnutím na § 6 ZEO a s přihlédnutím na způsob vytváření Inzerce na Webovém sídle (blíže uvedeno především v bodě 4.6 VOP) povinen sledovat, kontrolovat a vyhledávat obsah Inzerce. Provozovatel neodpovídá za Inzerce, pokud nemá vědomost o jejich protiprávním obsahu.

9.5. Objednavatel se zavazuje, že v případě, pokud Provozovateli bude uložená jakákoliv sankce anebo jakákoliv finanční náhrada jakékoliv škody nebo újmy v důsledku Inzerce anebo jiné činnosti Objednavatele realizované na Webovém sídle, uhradí tuto Provozovateli do 30 dnů ode dne doručení výzvy doručené Objednavateli Provozovatelem.


Článek X
Reklamační řád a poučení pro spotřebitele

10.1. Objednavatel má v případě nespokojenosti s dodanou Službou anebo jiných výhrad právo obrátit se na Provozovatele na jeho kontaktní údaje se svou stížností nebo reklamací. Vady Služby musí Objednavatel uplatnit u Provozovatele bez zbytečného odkladu, od doby kdy se o nich dověděl. Provozovatel se zavazuje vyřídit stížnost anebo reklamaci Objednavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího doručení. Provozovatel doručí výsledek vyřízení stížnosti anebo reklamace Objednavateli na jeho emailovou adresu nebo na jiné místo, pokud o to Objednavatel Provozovatele požádá. Stejným způsobem doručí Provozovatel Objednavateli i potvrzení o přijetí stížnosti anebo reklamace.

10.2. Provozovatel odpovídá za řádné dodání Služby ve smyslu objednávky Objednavatele. V případě, že poskytnutá Služba neodpovídá objednávce, je Provozovatel povinen vadu Služby bezplatně, bez zbytečného odkladu a řádně odstranit.

10.3. Objednavatel bere na vědomí, že má právo odstoupit od těchto VOP i bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne objednání Služby a vyjádření souhlasu s těmito VOP. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí, že v takovémto případě bude povinen uhradit cenu za Služby poskytnuty do dne odstoupení od VOP (pokud tak již neučinil přede dnem odstoupení). Za neposkytnuté Služby nebude povinen hradit žádnou platbu. Pokud Objednavatel uhradil zálohové platby za objednané Služby předem a následně došlo k odstoupení od VOP ve smyslu tohoto bodu, za neposkytnutou část Služeb budou Objednavateli platby bezodkladně vráceny stejným způsobem, jaký použil při své platbě, pokud výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

10.4. Provozovatel informuje Objednavatele, že odstoupení od VOP může realizovat prostřednictvím vzorového formuláře, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP. Objednavatel je oprávněn doručit odstoupení (vyplněný vzorový formulář) Provozovateli na e-mailovou adresu info@xxxwebs.xxx. Pokud bude odstoupení doručeno Provozovateli elektronicky, Objednavateli bude bezodkladně potvrzeno jeho přijetí. Provozovatel informuje Objednavatele, že lhůta k odstoupení od VOP bude zachovaná, pokud oznámení o uplatnění svého práva na odstoupení bude zasláno před tím, než uplyne 14-denní lhůta k odstoupení.

10.5. Objednáním Služby dává Objednavatel svůj výslovný souhlas se zahájením poskytování Služby i před uplynutím zákonné lhůty k odstoupení od VOP, která trvá 14 dnů ode dne vyjádření souhlasu s těmito VOP. Objednavatel bere na vědomí, že udělením souhlasu se zahájením poskytování Služby a úplným poskytnutím objednané Služby před uplynutím zákonné lhůty na odstoupení od VOP ztrácí své právo k odstoupení.

10.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí, že za Službu bude platit vždy napřed na celé objednané období anebo alespoň na jeden kalendářní měsíc dopředu.

10.7. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednavatelem se při objednaní Služby uzavírá minimálně na dobu 1 měsíc anebo na delší období v závislosti od objednávky. Objednavatel je oprávněn Službu kdykoliv prodloužit, čímž dojde rovněž k prodloužení jeho smluvního vztahu s Provozovatelem podle těchto VOP.

10.8. Objednavatel souhlasem s těmito VOP zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o všech poučeních nacházejících se ve VOP, především o poučeních v tomto článku X VOP. Dále Objednavatel souhlasem s těmito VOP potvrzuje, že byl řádně poučen o všech souvislostech mezi právem na odstoupení a poskytnutím Služby.


Článek XI
Ochrana osobních údajů

11.1. Objednavatel bere na vědomí, že ustanovení tohoto článku VOP se na něho vztahují pouze v případě, že je fyzickou osobou.

11.2. Objednavatel poskytuje Provozovateli osobní údaje ve smyslu ZOOÚ jen tehdy, pokud si objedná Službu na Webovém sídle. Strany berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovat osobní údaje Objednavatele s přihlédnutím na § 10 odst. 3 písm. b) ZOOÚ i bez jeho souhlasu. I přesto Objednavatel souhlasem s těmito VOP uděluje souhlas Provozovateli ke zpracování jeho osobních údajů ve smyslu § 11 ZOOÚ. V případě, že Objednavatel poskytne Provozovateli osobní údaje třetí osoby, tyto budou Provozovatelem zpracovány pouze v souladu s ustanoveními § 12 odst. 1 ZOOÚ.

11.3. Objednavatel souhlasem s těmito VOP uděluje Provozovateli bezvýhradný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v příslušném informačním systému v rozsahu osobních údajů: jméno, příjmení, název, bydliště, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, emailový kontakt, telefonický kontakt, a všechny ostatní. Objednavatel souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění smluvních povinností, správy všech údajů Objednavatele na Webovém sídle včetně jejich zveřejnění na Webovém sídle, vyhodnocování jeho aktivity na Webovém sídle jakož i k marketingovým účelům. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Objednavatel na dobu neurčitou. Objednavatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek stanovených ZOOÚ kdykoliv odvolat.

11.4. Objednavatel prohlašuje a souhlasem s těmito VOP potvrzuje, že Provozovateli poskytl pravdivé, správné a aktuální osobní údaje.

11.5. Objednavatel souhlasem s těmito VOP zároveň potvrzuje, že před získáním a zahájením zpracovaní jeho osobních údajů ze strany Provozovatele mu byly řádně oznámeny všechny skutečnosti ve smyslu ustanovení § 15 ZOOÚ, a to v rozsahu nacházejícím se v příloze č. 1 k těmto VOP.


Článek XII
Závěrečná ustanovení

12.1. Na právní vztahy těmito VOP neupraveny se bude přiměřeně vztahovat zákon č. 513/1991 Z.z. (Sbírky zákonů SR) Obchodní zákoník v rozsahu povoleném zákonem a další příslušné všeobecně závazné právní předpisy Slovenské republiky. Jakékoliv spory vzniklé mezi Objednavatelem a Provozovatelem v souvislosti s těmito VOP bude oprávněn rozhodnout příslušný obecný soud Slovenské republiky.

12.2. Orgánem dohledu, jemuž činnost Provozovatele podléhá, je Inspektorát Slovenské obchodní inspekce pro Bratislavský kraj, P.O. BOX 5, Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

12.3. Objednavatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem rozšiřovat obsah Webového sídla, především není oprávněn tento obsah kopírovat, měnit, šířit anebo jakkoliv jinak s ním nakládat za účelem jeho dalšího komerčního využití, s výjimkou nakládání s vlastním obsahem Objednavatele, pokud mezi Provozovatelem a Objednavatelem neexistuje jiná dohoda.

12.4. Objednavatel je povinen informovat Provozovatele o jakékoliv změně svých kontaktních a fakturačních údajů nejpozději do 15 kalendářních dnů, od účinnosti takovéto změny. Všechny následky spojené s porušením této povinnosti nese sám Objednavatel.

12.5. Objednavatel je oprávněn se kdykoliv obrátit na Provozovatele, pokud bude mít zájem podat stížnost nebo reklamaci na Služby poskytované Provozovatelem.

12.6. Obsah těchto VOP může být kdykoliv změněn. Tato změna je účinná dnem jejího odsouhlasení oběma stranami. Souhlas se změnou těchto VOP vyjádři Objednavatel především přihlášením se do svého uživatelského účtu na Webovém sídle a následným potvrzením o seznámení se a o souhlasu s příslušnou změnou VOP.

12.7. V případě, že se kterékoliv ustanovení VOP ukáže jako neplatné, neúčinné anebo nevymáhatelné, nebude to mít vliv na platnost, účinnost anebo vymahatelnost ostatních ustanovení VOP. Neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP se automaticky nahradí takovým ustanovením právního řádu Slovenské republiky, které nejblíže vystihuje podstatu, význam a účel neplatného, neúčinného anebo nevymáhatelného ustanovení VOP.

12.8. Žádný nárok Objednavatele vůči Provozovateli nemůže byť postoupen třetí osobě bez předcházejícího písemného souhlasu Provozovatele.

12.9. Tyto VOP jsou účinné dnem 11.11.2015.
Příloha č. 1

Poučení dotčené osoby ve smyslu § 15 ZOOÚIdentifikační údaje provozovatele:

xxxwebs.xxx portal, xxxwebs.xxx


Identifikační údaje zprostředkovatele:

Není ustanoven.


Účel zpracovaní osobních údajů:

plnění smluvních povinností při poskytovaní Služby, správa všech údajů Objednavatele na Webovém sídle včetně jejich zveřejnění na Webovém sídle, vyhodnocování aktivity Objednavatele na Webovém sídle, marketingové účely


Seznam zpracovaných osobních údajů:

jméno, příjmení, název, bydliště, činnost, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, emailový kontakt, telefonický kontakt, a všechny ostatní


Seznam třetích stran, kterým se předpokládá poskytnutí osobních údajů:

účetní provozovatele, právní zástupce provozovatele


Forma zveřejnění osobních údajů:

Zpracované osobní údaje budou zveřejněný na Webovém sídle.


Poučení:

Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu jsou nevyhnutné pro řádné plnění smluvních povinností při poskytovaní Služby a poskytování jiných služeb a funkcí nabízených Webovým sídlem a deklarovaných ze strany Provozovatele a Objednavatel je povinen tyto poskytnut. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů Provozovatel nemůže garantovat Objednavateli řádné plnění smluvních povinností při poskytování Služby a poskytování jiných služeb a funkcí nabízených Webovým sídlem.

Práva Objednavatele, který poskytl své osobní údaje (dále v textu označen jako „dotčená osoba“) jsou následovná:

(1) Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od Provozovatele vyžadovat
a) potvrzeni, zda jsou anebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávaný,
b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod ZOOÚ; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotčena osoba oprávněná se seznámit s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje na zpracování,
d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
e) opravu anebo likvidaci svých nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
f) likvidaci jejich osobních údajů, jejichž účel zpracování se skončil; pokud jsou předmětem zpracováni úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
g) likvidaci jejich osobních údajů, které jsou předmětem zpracováni, pokud došlo k porušení zákona,
h) blokování jejich osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud Provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

(2) Právo dotčené osoby podle odstavce 1 písm. e) a f) výše jé možno omezit, jen pokud takovéto omezení vyplývá ze zvláštního zákona anebo jeho uplatněním by byla porušená ochrana dotčené osoby, nebo by byly porušeny práva a svobody jiných osob.

(3) Dotčená osoba na základě písemné žádosti má právo u Provozovatele namítat vůči
a) zpracování jejich osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou anebo budou zpracovány k účelům přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) ZOOÚ pro účely přímého marketingu v Poštovním styku, anebo
c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) ZOOÚ pro účely přímého marketingu.

(4) Dotčená osoba na základě písemné žádosti anebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u Provozovatele kdykoliv namítat vůči zpracování osobních údajů v případech dle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) anebo g) ZOOÚ vyslovením oprávněných důvodů anebo předložením důkazů o neoprávněném zásahu do jejich práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovýmto zpracováním osobních údajů poškozeny; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněná, Provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotčená osoba namítala, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

(5) Dotčená osoba na základě písemné žádosti anebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má dále právo u Provozovatele kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí Provozovatele, které by pro ni mělo právní účinky nebo významný dosah, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejich osobních údajů. Dotčená osoba má právo žádat Provozovatele o přezkum vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž Provozovatel je povinen žádosti dotčené osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkumu rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění Provozovatel informuje dotčenou osobu ve lhůtě podle § 29 odst. 3 ZOOÚ. Dotčená osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upravena opatření na zabezpečení oprávněných zájmů dotčené osoby, anebo pokud v rámci předsmluvních vztahů anebo v průběhu existence smluvních vztahů Provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotčené osoby, anebo pokud Provozovatel na základě smlouvy přijal jiné přiměřené opatření k zabezpečení oprávněných zájmů dotčené osoby.

(6) Pokud dotčená osoba uplatní své právo
a) písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle ZOOÚ; žádost podanou elektronickou poštou anebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do třech dnů ode dne jejího odeslání,
b) osobně ústní formou do zápisu, z kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo zhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotčené osoby; kopii zápisu je Provozovatel povinen odevzdat dotčené osobě,
c) u zprostředkovatele podle písmena a) anebo písmena b), je tento povinen tuto žádost nebo zápis odevzdat Provozovateli bez zbytečného odkladu.

(7) Dotčená osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněné zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

(8) Pokud dotčená osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

(9) Pokud dotčená osoba nežije, její práva, jež měla dle ZOOÚ, může uplatnit blízka osoba.
Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD VOP
(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od VOP)Komu: xxxwebs.xxx portal email: info@xxxwebs.xxx

Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o poskytnutí této služby:
Datum objednávky/datum přijetí*:
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů*:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů*:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů*:
(pouze pokud se tento formulář podává v listinné podobě)
Datum:


* Nehodící se škrtněte.